1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

2. OBJEDNANIE

3. CENY

4. PLATBY

4a. RÁMCOVÁ ZMLUVA pre B2B partnerov

 1. Tento článok 4A. VOP upravuje len vzťahy medzi Kupujúcim - Objednávateľom a Predávajúcim - Poskytovateľom, ktorý medzi sebou uzavreli ústnu “Rámcovú zmluvu v oblasti marketingu a reklamy”, (ďalej len “Zmluva” alebo „zmluva“ na účely tohto článku 4A. VOP), ktorou sa Predávajúci zaviazal vyrobiť tovar s dizajnom Kupujúceho, vytvoriť podmienky pre jeho predaj, ako aj prezentovať tovar prostredníctvom masovokomunikačných technológii a tiež záväzok Kupujúceho vystaviť Predávajúcemu faktúru za marketingové a došlo medzi nimi zároveň k dohode o tzv. self billing, teda k dohode o vyhotovovaní faktúr a dobropisov (daňových dokladov) Predávajúcim v mene a na účet Kupujúceho v zmysle zákona 222/2004 Z. Z. o dani z pridanej hodnoty. 
 2. Obsah ústnej Zmluvy je premietnutý do tohto článku 4A. VOP. Pod Zmluvnými stranami sa na účely tohto článku 4A. VOP rozumie Predávajúci – Poskytovateľ a Kupujúci – Objednávateľ.
 3. Poskytovateľ je vlastníkom internetových stránok www.gomerch.sk, www.gomerch.cz a iných internetových domén, patriacich pod správu GoMerch s.r.o. (ďalej len ako „internetová stránka“)
 4. Dizajnom sa na účely tejto zmluvy rozumie dielo – dizajn (napr. tričko s dizajnom, čiapka s dizajnom, batoh s dizajnom atď.), ktorého autorom a vlastníkom je poskytovateľ, ktorý vytvoril tento dizajn.
 5. Polotovarom sa na účely tejto zmluvy rozumie vec bez dizajnu, napr. tričko bez dizajnu, čiapka bez dizajnu, mikina bez dizajnu atď.
 6. Tovarom sa na účely tejto zmluvy rozumie produkt s dizajnom poskytovateľa, ktorý bol vyhotovený alebo dodaný poskytovateľom.
 7. Kupujúcim sa na účely tejto zmluvy rozumie zákazník, ktorý prostredníctvom internetovej stránky realizoval objednávku tovaru.
 8. Objednávkou sa na účely tejto zmluvy rozumie kúpna zmluva uzavretá na diaľku medzi poskytovateľom a kupujúcim, predmetom ktorej je kúpa tovaru, a to prostredníctvom internetovej stránky bez súčasnej fyzickej prítomnosti Poskytovateľa ako predávajúceho a Kupujúceho, a to najmä využitím elektronickej pošty.
 9. Províziou z predaja tovaru sa rozumie vopred písomne dohodnutá čiastka medzi poskytovateľom a objednávateľom.
 10. Marketingovou činnosťou sa na účely tejto zmluvy rozumie preukázateľná prezentácia tovaru objednávateľom, a to najmä, nie však výlučne, rôznymi masovokomunikačnými prostriedkami (Instagram, YouTube a iné).
 11. Celkovým príjmom na účely tejto zmluvy sa rozumie tržba z predaja tovaru za kalendárny mesiac na základe objednávok prijatých do administračnému systému Apollo, pričom provízia sa vypočítava automaticky z odoslaných a zároveň prevzatých objednávok. 
 12. Čistým príjmom na účely tejto Zmluvy sa rozumie celkový príjem z prevzatých objednávok za kalendárny mesiac po odpočítaní nákladov, ktoré si rozdeľujú Zmluvné strany spôsobom uvedeným v bodoch 46. až 52 tohto článku VOP.
 13. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa vyrobiť pre objednávateľa tovar v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve a vytvoriť podmienky na predaj tovaru na základe objednávky kupujúceho. Objednávateľ sa zároveň zaväzuje vykonávať marketingovú činnosť na predávaný tovar a služby poskytovateľa. Predmetom zmluvy je taktiež udelenie licencie podľa bodov 17. až 23. tohto článku VOP.
 14. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah výroby tovaru je ponechaný výlučne na vôli poskytovateľa s prihliadnutím na dopyt a optimalizáciu nákladov na výrobu.
 15. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vytvorí dizajn, ktorý sa bude nachádzať na tovare, internetových stránkach, sociálnych kanáloch a fyzických nosičoch poskytovateľa, a zároveň na stránkach objednávateľa, pričom výlučné autorské právo a vlastnícke právo k dizajnu po vyhotovení nadobudne poskytovateľ.
 16. Dizajn vyhotoví poskytovateľdo termínu, ktorý si vopred určí spoločne s objednávateľom.
 17. Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas (ďalej len ako „licencia“) na používanie svojho dizajnu, na dobu trvania tejto dohody.
 18. Objednávateľ sa zaväzuje, že bez výhradného súhlasu poskytovateľa nebude dizajn akýmkoľvek spôsobom meniť, upravovať a taktiež licenciu neposkytne tretím osobám.
 19. Objednávateľ nie je nijakým spôsobom oprávnený zaregistrovať dizajn, ktorý je zadefinovaný v bode 4. tohto článku VOP, web ani názov kolekcieako ochrannú známku na Úrade priemyselného vlastníctva SR, prípadne ani ako európsku a/alebo medzinárodnú ochrannú známku.
 20. Poskytovateľ je oprávnený zaregistrovať dizajn, web, názov kolekcieako ochrannú známku na Úrade priemyselného vlastníctva SR, prípadne ako európsku a/alebo medzinárodnú ochrannú známku.
 21. Poskytovateľ udeľuje objednávateľovi podľa § 91 ods. 2 Autorského zákona nevýhradnú a bezodplatnú licenciu na použitie dizajnu spôsobom, ktorý je priamo obchodný, a to na marketingovú činnosť.
 22. Licencia je udelená v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu tejto zmluvy.
 23. Poskytovateľ neudeľuje Objednávateľovi súhlas s tým, že Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie dizajnu v rozsahu udelenej licencie. 
 24. Poskytovateľ sa zaväzuje zhotoviť dizajn a následne tovar podľa vopred dohodnutých špecifík medzi objednávateľom a poskytovateľom.
 25. Predajnú cenu tovaru určuje poskytovateľ.
 26. Poskytovateľ zabezpečuje balenie tovaru, servis spojený s tovarom, jeho doručenie ku kupujúcemu, obchodnú komunikáciu so zákazníkom a zákaznícku starostlivosť.
 27. Poskytovateľ je povinný na požiadanie objednávateľa umožniť vstup do priestorov, kde je uskladnený tovar s dizajnom objednávateľa. Objednávateľ je povinný túto žiadosť oznámiť poskytovateľovi minimálne 48 hodín pred vstupom do týchto priestorov. Objednávateľ však nemá prístup do priestorov, kde sa vykonáva výroba tovarov.
 28. Komunikáciu s kupujúcim za účelom predaja tovaru, jeho doručenia a prípadnej reklamácie zabezpečuje poskytovateľ.
 29. Poskytovateľ má právo bez súhlasu objednávateľa realizovať pridávanie príspevkov objednávateľa s tovarom na sociálne siete alebo s použitím iných masovokomunikačných prostriedkov, ako aj realizovať obdobné úkony s obdobným účelom.
 30. Poskytovateľ si spolu s objednávateľom rozdeľuje náklady spojené na nastavovanie a prevádzku výkonnostných marketingových kampaní a iných vopred dohodnutých marketingových činností v pomere 50 % poskytovateľ a 50 % objednávateľ.
 31. Poskytovateľ má výhradné právo ukončiť predaj akéhokoľvek tovaru, ktorého predaj klesne pod 40 ks za mesiac. Rovnako sa môže ukončiť predaj aj tovaru, ktorého náklady na výrobu presiahnu jeho ziskovosť.
 32. Poskytovateľ má právo ukončiť spoluprácu s objednávateľom, ktorého ročné tržby nepresiahli hodnotu 5000,- € bez DPH.
 33. Doba dodania tovaru: Priemerná doba doručenia je 7 dní odo dňa vytvorenia objednávky kupujúcim. Maximálna doba doručenia je 14 dní odo dňa vytvorenia objednávky kupujúcim. V prípade, že doba dodania objednaného tovaru presiahne 14 dní odo dňa vytvorenia objednávky, kupujúci dostane k objednávke darček v priemernej hodnote 5-10% z ceny objednávky. Za tieto náklady zodpovedá poskytovateľ. Priemerná doba odosielania tovaru z prvej kolekcie je približne 14 dní. 
 34. Ak je pri predávanom produkte uvedený iný čas dodania ako 14 dní, platí tento iný čas.
 35. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytovateľovi poskytne všetku potrebnú súčinnosť tak, aby mohol dokončiť dizajn v zmysle požiadaviek objednávateľa.
 36. Objednávateľ sa zaväzuje, že tovar bude prezentovať rôznymi masovokomunikačnými prostriedkami (Instagram, YouTube a iné). objednávateľ pri prezentácii tovaru uvedie skutočnosť, že dizajn, resp. tovar bol vytvorený poskytovateľom.
 37. Objednávateľ je povinný počas trvania zmluvy, ale aj po jej skončení, dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sú upravené zmluvou a tiež s ňou súvisia, resp. súvisia so záväzkovým vzťahom založeným touto zmluvou, ďalej najmä obchodné know-how poskytovateľa, ceny, technické špecifikácie, interné záležitosti spoločnosti, komunikačné veci, problémy pri výrobe a pri dodaní produktov, grafiky, tvorba stratégie, tvorba identity, všetky myšlienky, ktoré sú použité pri tvorbe kolekcie zo strany poskytovateľa. 
 38. Objednávateľ po ukončení spolupráce nemôže používať Poskytovateľom vytvorený tovar, grafické dizajny, používať danú značku alebo očierňovať obchodné meno poskytovateľa, inak je povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR.
 39. Objednávateľ je povinný dodávať kvalitné fotografie, na ktorých prezentuje tovaralebo sa aktívne podielať na fototvorbe/videotvorbe pre prezentáciu tovaru.
 40. Objednávateľ má právo vyjadriť sa k finálnej podobe dizajnu a tovaru.
 41. Objednávateľ má nárok na jednu vzorku tovaru zdarma z každej položky z kolekcie.
 42. Objednávateľ je povinný poskytnúť administrátorské prístupy na účty sociálnych sietí poskytovateľovi a to výhradne len na účely tvorby marketingových kampaní pre merch, zber štatistík a ich vyhodnocovanie. Tieto prístupy budú udelené po dobu trvania tejto zmluvy a len na sociálne siete, na ktorých prezentuje objednávateľ tovar, a to v takom rozsahu, akom to v danom čase umožňuje daná sociálna sieť.
 43. Objednávateľ je povinný pravidelne a aktívne odpovedať na správy, výzvy či inú komunikáciu poskytovateľa za účelom efektívnosti a dobrých obchodných vzťahov.
 44. Objednávateľ preberá 100% zodpovednosť za nepredaný tovar.
 45. Objednávateľ je povinný, v prípade ak ho o to požiada Poskytovateľ, si vyhradiť mesačne čas v rozsahu aspoň 10 hodín, pre komunikáciu a prípravu tovarov či iných výstupov s Poskytovateľom.
 46. Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať zásadu poctivého obchodného styku a zachovávať obchodné zvyklosti (napr. pri vystavovaní faktúr) za účelom pokračovania obchodnej spolupráce a nebude v tomto smere vyvíjať aktivity, ktoré by spôsobovali nerovnováhu v podnikateľskom riziku. Objednávateľ je povinný odpovedať na správy, výzvy či inú komunikáciu Poskytovateľa do 48 hodín od doručenia za účelom efektívnosti a dobrých obchodných vzťahov.
 47. Zmluvné strany znášajú náklady na reklamáciu, výmenu a vrátenie tovaru objednaného kupujúcim v pomere 50 % poskytovateľ a 50 % objednávateľ.
 48. Zmluvné strany znášajú náklady za neprevzatý tovar objednaný kupujúcim v pomere 50 % poskytovateľ a 50 % objednávateľ.
 49. Poplatok na platobnej bráne predstavuje cca 1 % z celkovej sumy (kúpnej ceny) objednávky, ktorý uhrádza Poskytovateľ a tento náklad si delí Poskytovateľ s objednávateľom v pomere 50% Poskytovateľ a 50% Objednávateľ.
 50. Zmluvné strany znášajú náklady „za dopravu zdarma“ (doprava zdarma je nad 100 EUR celkovej sumy s DPH – kúpnej ceny objednávky) v pomere 50 % poskytovateľ a 50 % objednávateľ.
 51. Zmluvné strany znášajú náklady za spracovanie objednávok (účtovný poplatok je 0,76 EUR bez DPH za každú objednávku) v pomere 50 % poskytovateľ a 50 % objednávateľ.
 52. Zmluvné strany znášajú náklady za poplatky za zľavy – odpočty provízií spôsobené percentuálnou zľavou celej objednávky v pomere 50 % poskytovateľ a 50 % objednávateľ.
 53. Zmluvné strany znášajú náklady za vzorky v pomere 50 % poskytovateľ a 50 % objednávateľ; tým nie je dotknutý bod 41. tohto článku VOP; pri novej kolekcii má objednávateľ nárok na jednu vzorku zdarma po schválení oboma zmluvnými stranami)
 54. Zmluvné strany sa dohodli na rozdelení čistého príjmu z predaja tovaru v pomere 50 % poskytovateľ a 50 % objednávateľ.
 55. Poskytovateľ je povinný zasielať objednávateľovi každý kalendárny mesiac mesačný report (ďalej len ako „mesačný report“) zahŕňajúci:
  • o čistý príjem objednávateľa z predaja tovaru
  • o informácie o predaji tovaru
  • o celkové náklady objednávateľa
  • o náklady za výrobu vzoriek tovaru pre objednávateľa
 56. Objednávateľ je povinný po obdržaní mesačného reportu bezodkladne vystaviť faktúru za marketingovú činnosť poskytovateľovi k poslednému dňu mesačného obdobia so splatnosťou faktúry v lehote 14 dní, pričom výška mesačnej odplaty za marketingovú činnosť sa vypočíta podľa uskutočnených aktivít v danom mesiaci.
 57. Ku koncu mesačného obdobia sa preverí stav tovaru objednávateľa na sklade, pričom sa budú zadržiavať provízie objednávateľa vo výške 50 % hodnoty skladu. To platí, ak sa zmluvné strany dohodli, že rozsah výberu produktov a výroby tovaru je ponechaný výlučne na vôli poskytovateľa. 
 58. V prípade, že si objednávateľ vyžiadal nákup a výrobu špeciálnych alebo netradičných produktov, zodpovedá za 100 % hodnoty produktov a tovaru, pričom sa budú zadržiavať provízie objednávateľa vo výške 100 % hodnoty skladu pre všetok takýto tovar.
 59. V prípade, že si objednávateľ vyžiadal nákup a výrobu špeciálnych alebo netradičných produktov, zodpovedá za 100 % hodnoty produktov a tovaru, pričom sa budú zadržiavať provízie objednávateľa vo výške 100 % hodnoty skladu pre všetok takýto tovar.
 60. Minimálna čiastka provízie, ktorá je vyplácaná je 200,- EUR bez DPH.
 61. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
 62. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas trvania tejto zmluvy neuzavrie s tretím subjektom (subjekt iný ako poskytovateľ) rovnaký alebo obdobný zmluvný vzťah s rovnakým alebo obdobným predmetom a cieľom zmluvy ako je dohodnutý v tejto zmluve.
 63. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Objednávateľ poruší akúkoľvek zmluvnú povinnosť ustanovenú touto Zmluvou, tak je povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2800,- EUR za porušenie zmluvnej povinnosti; zmluvnú pokutu je objednávateľ povinný opakovane zaplatiť poskytovateľovi v prípade opakovaného porušenia akejkoľvek zmluvnej povinnosti. 
 64. Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu, ak poskytovateľ porušil svoje povinnosti stanovené touto zmluvou. Výpovedná lehota predstavuje 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená poskytovateľovi. Objednávateľ je zároveň povinný najneskôr ku dňu uplynutia výpovednej lehoty odkúpiť od poskytovateľa za nákupnú cenu produkty a pokryť náklady na zostávajúci tovar, ktorý sa nepredal alebo so súhlasom poskytovateľa aktívne spolupracovať na jeho dopredaji v lehote 3 mesiacov od uplynutia výpovednej lehoty; po uplynutí lehoty je objednávateľ povinný odkúpiť od poskytovateľa za nákupnú cenu produkty a pokryť náklady za zostávajúci tovar, ktorý sa nepredal. V opačnom prípade je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu v celkovej výške nákupnej ceny ostávajúceho tovaru. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zostávajúci tovar bude bezplatne uskladňovať na sklade 1 mesiac od ukončenia zmluvného vzťahu alebo počas dopredaja, pričom po uplynutí uvedenej doby je oprávnený účtovať skladné vo výške 20,- EUR bez DPH za každú europaletu (slovom dvadsať eur) na deň.
 65. Poskytovateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu bez uvedenia dôvodu alebo ak objednávateľ porušil svoje povinnosti stanovené touto zmluvou. Výpovedná lehota predstavuje 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená objednávateľovi. Objednávateľ je zároveň povinný najneskôr ku dňu uplynutia výpovednej lehoty odkúpiť od poskytovateľa za nákupnú cenu produkty a pokryť náklady na zostávajúci tovar, ktorý sa nepredal alebo so súhlasom poskytovateľa aktívne spolupracovať na jeho dopredaji v lehote 3 mesiacov od uplynutia výpovednej lehoty; po uplynutí lehoty je objednávateľ povinný odkúpiť od poskytovateľa za nákupnú cenu produkty a pokryť náklady za zostávajúci tovar, ktorý sa nepredal.. V opačnom prípade je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu v celkovej výške nákupnej ceny ostávajúceho tovaru. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zostávajúci tovar bude bezplatne uskladňovať na sklade 1 mesiac od ukončenia zmluvného vzťahu alebo počas dopredaja, pričom po uplynutí uvedenej doby je oprávnený účtovať skladné vo výške 20,- EUR bez DPH (slovom dvadsať eur) na deň.
 66. Zmluvný vzťah je možné ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán.
 67. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti poštou, kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručenú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie lehota pre vyzdvihnutie zásielky na pošte. Za adresu doručenia sa považuje sídlo alebo miesto podnikania alebo trvalý pobyt príslušnej zmluvnej strany uvedený v tejto zmluve. zmluvné strany sú oprávnené komunikovať aj e-mailom s výnimkou ukončenia zmluvy podľa bodov 64. až 66. tohto článku VOP alebo odstúpenia od tejto zmluvy.
 68. Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznámiť zmenu adresy doručovania písomností, resp. zmenu e-mailovej adresy.
 69. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa bude riadiť právnym režimom Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.
 70. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a iných vecne príslušných právnych predpisov.
 71. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zabezpečia ochranu osobných údajov uvedených v tejto zmluve spôsobom podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 72. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým dohodou.
 73. Zmluvné strany sa dohodli, že na prípadné spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou sa bude vzťahovať právomoc súdov Slovenskej republiky.

5. DODACIE PODMIENKY

6. DORUČENIE TOVARU

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

9. ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O UŽÍVATEĽOCH, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

11. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE


SÚHLAS S VYUŽÍVANÍM COOKIES

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

Súbory cookie používame na množstvo cieľov. Používame ich napríklad na ukladanie vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania, na výber relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu vašich údajov.

Pozrite si zoznam typov súborov cookie, ktoré Google používa, a prečítajte si o tom, ako spoločnosť Google a jej partneri tieto súbory cookie používajú v inzercii. Pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako spoločnosť Google chráni pri používaní súborov cookie vaše osobné údaje a iné informácie.

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.


ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE PRODUKTU PROTI NÁHODNÉMU POŠKODENIU

1. SUBJEKTY

2. PREDMET POISTENIA („VEC“)

3. POISTENIE NÁHODNÉHO POŠKODENIA

4. VZNIK POISTENIA

5. ZÁNIK POISTENIA

6. ROZSAH POISTENIA

7. POISTNÁ UDALOSŤ A POSKYTOVANÉ POISTNÉ PLNENIE

8. SPOLUÚČASŤ

9. POSTUP V PRÍPADE ŠKODOVEJ UDALOSTI

10. VÝLUKY Z POISTENIA


ČÁSŤ 2 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY POISTENIA

Predmet poistenia

Predmetom poistenia majetku je majetok vymedzený v týchto zmluvných ustanoveniach (Vec).

 

Poistná hodnota a poistná suma

 

 

Vznik a zmeny poistenia, spoluúčasť

 

 

 

 

Poistenie majetku zaniká:

 

 

 

Spracovanie osobných údajov a komunikácia

 

 

 

 

Personalities & brands
TRENDING CREATORS

ALPHABETICAL LIST OF CREATORS

1 - E

Brands